Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna te noemen: “Voorwaarden” wordt onder de onderstaande begrippen het volgende verstaan:

1. Berg BHV is gevestigd te Hoogwoud, kantoorhoudende te (1718AE) Hoogwoud, aan de Herenweg 32, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel;

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht/op verzoek van wie Berg BHV producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie Berg BHV een andersoortige overeenkomst aangaat of met wie Berg BHV in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;

3. Overeenkomst: iedere vorm van overeenkomst die tussen Berg BHV en Wederpartij tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

4. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, tekeningen, testapparatuur en alle (overige) resultaten van dienstverlening door Berg BHV, die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

5. Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook die Berg BHV voor of ten behoeve van Wederpartij verricht;

6. Order: iedere opdracht van Wederpartij in welke vorm dan ook.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedin­gen en Overeenkomsten waarbij Berg BHV partij is, waarbij zij goederen en/of diensten van welke aard ook aan Wederpartij levert, aanbiedingen en acceptaties daarvan daaronder begrepen, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.

2. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; laatstgenoemde voorwaarden zijn slechts toepasselijk indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Berg BHV zijn aanvaard.

3. De Wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten, al dan niet voortvloeiende uit de eerste rechts­verhouding met Berg BHV.

4. Afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door Berg BHV worden aanvaard en vervolgens schriftelijk worden vastgelegd. Afwijkingen gelden slechts voor de enkele Overeenkomst waarop zij betrekking hebben.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming Overeenkomst

1. De door Berg BHV uitgebrachte offertes zijn voor zowel Berg BHV als Wederpartij geheel vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order door de Wederpartij. De geldigheid van een offerte is 30 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Berg BHV kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de Wederpartij had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij Berg BHV binnen twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen.

4. Ten opzichte van de Wederpartij strekt het schriftelijke aanbod of de orderbevestiging van Berg BHV tot volledig bewijs van de inhoud van de Overeenkomst, behoudens door de Wederpartij te leveren tegenbewijs.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 5 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 6 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 7. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 8. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 9. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 10. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 11. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 12. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 13. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 14. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 15. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 16. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 17. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 8. Ontbinding en opschorting

Berg BHV is bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden in de volgende gevallen:
– indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Berg BHV omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
– indien Berg BHV de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor nakoming en deze zekerheidstelling uitblijft dan wel onvoldoende is;
– indien de Wederpartij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de onderhavige Voorwaarden niet stipt nakomt.

2. In de genoemde gevallen is Berg BHV tevens bevoegd de verdere uitvoering harerzijds van de Overeenkomst op te schorten. Zowel bij ontbinding als bij opschorting ontstaat voor de Wederpartij geen recht op restitutie van eventueel betaalde gelden of vergoeding van eventuele andere reeds verrichte tegenprestaties.

3. In de in lid 1 genoemde gevallen zijn de vorderingen van Berg BHV op de Wederpartij direct en ineens opeisbaar.

4. Het in dit artikel bepaalde geldt onverminderd alle andere rechten en vorderingen.

5. Indien overmacht de uitvoering van de Overeenkomst vertraagt of verhindert, is Berg BHV bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit Wederpartij enig recht geeft op schadevergoeding.

  Artikel 9. Prijzen en Betaling

  1. Alle cursus prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheids­wege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.
  Alle prijzen in de webshop beschreven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) tenzij anders aangegeven.

  2. Alle aan Berg BHV door toeleveranciers in rekening gebrachte prijsverhogingen worden zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij doorberekend.

  3. Alle facturen zullen door Wederpartij worden voldaan overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Wederpartij de gehele som binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen door middel van een wettig Nederlands betaalmiddel aan Berg BHV. Betaling geschiedt voor het overige zonder aftrek, schuldvergelijking, verrekening of opschorting, behoudens voor zover bij arbitrale of rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat Wederpartij een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.

  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende het verzuim is de Wederpartij de wettelijke rente, in de zin van artikel 119a, Boek 6, Burgerlijk Wetboek, verschuldigd over het nog openstaande (gedeelte van) factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt berekend. Indien Wederpartij nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval Wederpartij naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerech­telijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuit­oefening anderszins.

  5. Indien de kredietwaardigheid van Wederpartij daartoe aanleiding geeft, kan Berg BHV nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.

  6. Berg BHV heeft het recht het bestelde product niet te leveren wanneer blijkt dat het vermelde bedrag niet juist is.

  7. indien het ter incasso van een vordering noodzakelijk is, gerechtelijk of buitengerechtelijk, maatregelen te nemen, komen alle incasso- en gerechtskosten en kosten raadsman etc. voor rekening van de cursist en/of koper.

   Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

   Alle aan Wederpartij geleverde zaken blijven eigendom van Berg BHV, totdat alle bedragen die Wederpartij ter zake verschuldigd is, alsmede de bedragen bedoeld in het vierde lid van het voorgaande artikel waaronder uitdrukkelijk begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan Berg BHV zijn voldaan.

    Artikel 11. Risico-overgang

    Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Wederpartij over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Wederpartij of van een door Wederpartij gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

     Artikel 12. Leveringstermijnen en verzending

     Alle artikelen worden binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling aangeboden bij TNT post dan wel een andere vervoerder.
     Mocht om een of andere reden aanbieding bij TNT of andere vervoerder binnen 5 werkdagen niet mogelijk zijn, dan nemen we per e-mail contact met u op.
     TNT en of andere vervoerder bezorgt in de regel binnen 2 dagen, mits het afleveradres binnen Nederland is.
     Onze producten zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is, dan wordt u hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht.
     Berg BHV is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden, verlies of beschadiging door TNT post of de andere vervoerder.
     Berg BHV tracht de webshop zo goed mogelijk bij te houden. Het kan echter voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.
     Alle door Berg BHV genoemde (leverings) termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Berg BHV bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Berg BHV niet in verzuim. Berg BHV is niet gebonden aan (leverings) termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Berg BHV en Wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden. Een excessieve overschrijding van termijnen kan worden beschouwd al een grond tot ontbinding van de Overeenkomst voor beide partijen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4, 11 en 13.
     Voor verzending van de producten brengt Berg BHV portokosten in rekening. De verzendkosten (binnen Nederland) zijn beschreven op deze website.

      Artikel 13. Klachten

      1. Op Wederpartij rust de verplichting om geleverde zaken direct na ontvangst te controleren. Eventuele onvolkomenheden dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld bij Berg BHV. Niet-tijdige melding ontslaat Berg BHV van verplichtingen tot herstel c.q. vervanging.

      2.De wederpartij heeft tot 7 dagen de tijd om het product retour te zenden aan Berg BHV bij niet tevredenheid. Wederpartij neemt na ontvangst van product contact op met Berg BHV via; info@berg-bhv.nl

      3. Klachten over door Berg BHV geleverde diensten en het functioneren of onvolkomenheden van geleverde zaken welke eerst tijdens het gebruik naar voren komen, worden door Berg BHV slechts in behandeling genomen indien de Wederpartij hiervan direct na ontdekking c.q. nadat hij de onvolkomenheden had behoren te ontdekken, kennis geeft aan Berg BHV.

       Artikel 14. Aansprakelijkheid Berg BHV

       1. Berg BHV aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

       2. Indien de Wederpartij stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Berg BHV, dient de Wederpartij zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid aan te tonen. De totale aansprakelijkheid van Berg BHV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (zulks inclusief BTW), of indien het een duurovereenkomst betreft tot maximaal het bedrag van de voor dat deel van de Overeenkomst bedongen prijs (zulks inclusief BTW).
       Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (inclusief BTW) bedongen voor één jaar.

       3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
       – de redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Berg BHV aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Wederpartij de Overeenkomst heeft ontbonden;
       – de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Voorwaarden;
       – de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze Voorwaarden.

       4. Een tekortkoming kan slechts aan Berg BHV worden toegerekend indien haar enige, aantoonbare schuld treft.

       5. Berg BHV aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de schade zijn oorzaak vindt in het niet nakomen door de Wederpartij van de in de Overeenkomst en/of in de onderhavige Voorwaarden gestelde regels of gegeven aanwijzingen van Berg BHV, of indien er anderszins sprake is van eigen schuld.

       6. Berg BHV aanvaardt geen aansprakelijkheid en is niet gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van verlies en/of diefstal van zaken.

       7. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de verplichting tot vergoeding van directe schade van Berg BHV beperkt tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (zulks inclusief BTW), of indien het een duurovereenkomst betreft tot maximaal het bedrag van de voor dat deel van de Overeen­komst bedongen prijs (zulks inclusief BTW) per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen.

       8. Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

       9. De in dit artikel voorkomende bepalingen tot beperking van de aansprakelijkheid en vergoe­dingsverplichting gelden niet bij schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Berg BHV.

       10. Maximumbedragen komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld van Berg BHV.

       11. De aansprakelijkheid vanBerg BHV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Berg BHV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Berg BHV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd moge­lijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Berg BHV in staat is adequaat te reageren.

       12. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Berg BHV meldt.

       13. Wederpartij vrijwaart Berg BHV voor alle aanspraken van derden wegens product aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Berg BHV geleverde zaken, behoudens indien en voor zover Wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken.

       14. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

        Artikel 15 . Overmacht

         1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht en derhalve niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van de Berg BHV.

        2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolgde de Overeenkomst is gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

        Artikel 16. Aansprakelijkheid Wederpartij

        1. De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door of (mede) een gevolg is van haar gedragingen in strijd met de in de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden opgelegde verplichtingen en verboden en/of de door Berg BHV gegeven aanwijzingen.

        2. De Wederpartij vrijwaart Berg BHV voor alle aanspraken van derden betreffende deze schade.

        Artikel 17 . Beëindiging

        1. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.

        2. Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen Partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

        3. Berg BHV kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard, indien ten aanzien van Wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Berg BHV zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

        4. Indien Wederpartij op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij de Berg BHV ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de Berg BHV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

        Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

        1. Op deze Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot Overeenkomsten als bedoeld in artikel 6: 247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft.

        2. Geschillen worden beslecht door de naar normale regelen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht bevoegde rechter.

        Artikel 19. Annulering en annuleringskosten cursussen

        Annulering van uw inschrijving / aankoop dient per e-mail of per brief te gebeuren.
        Voor annulering gelden de onderstaande door berekeningen:

        Indien de cursus door u wordt geannuleerd, zullen wij u de volgende kosten in rekening brengen:

        • Annulering binnen 1 week voor aanvang van cursus: 100 % van totaal cursusbedrag.
        • Annulering binnen 2 weken voor aanvang van cursus: 50 % van totaal cursusbedrag.
        • Annulering binnen 3 weken voor aanvang van cursus: 25 % van totaal cursusbedrag.

        Exclusief de kosten voor eventuele bestelde materialen en lesboeken.